ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamwaever พัฒนาโดย นางดาวเรือง เพียรพานิช
 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การสร้างเว็บเพจ รหัสวิชา ว20205
พัฒนาโดยนางดาวเรือง เพียรพานิช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ขนาดหน้าจอการแสดงที่เหมาะสม 1024x768 พิกเซล และFlash Player V.8 ขึ้นไป